Bestuur

Beleid

Stichting Het Huisgezin wordt bestuurd door bestuursleden die belangeloos (zonder beloning voor hun werkzaamheden) het werk uitvoeren. Het beleid wordt door het bestuur gemaakt en in een beleidsplan vastgelegd. Daarnaast zijn de bestuursleden verantwoordelijk voor het financieel beheer en voor de interne en externe communicatie van Stichting Het Huisgezin. In een jaarverslag legt het bestuur verantwoording af van het door haar gevoerde beleid over een kalenderjaar. Het jaarverslag wordt jaarlijks vóór 1 juni gepubliceerd op de website.

Samenstelling bestuur

Anneke Moddejonge

Voorzitter

Maria van der Galiën

Secretaris

Nanne Boersma

Penningmeester

Edwin van Ens

Algemeen lid

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht geeft advies en houdt toezicht op de algemene gang van zaken.
Daarnaast ziet de Raad van Toezicht toe dat het bestuur haar werk op een integere wijze uitvoert.

Samenstelling Raad van Toezicht

Pieter Smaling

Voorzitter

Krijn van der Spijk

Secretaris

Jetze Lont

Penningmeester

Actueel Jaarverslag en Beleidsplan